V čele asociace je výkonný výbor. Prezidentem asociace je Mgr. Václav Šneberger. Viceprezidenty asociace jsou doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. a Mgr. Saša Dobrovolná. Stálým členem výkonného výboru je Mgr. Lucie Škarková.

Vnitřní struktura ČAMV

ČAMV je rozdělena do dvou divizí, tzv. programová divize, která je složena ze stálých členů výkonného výboru. Hlavní činností programové divize je realizace výzkumu v oblasti mentoringu, práce na vytvoření standardu a etického kodexů mentorů.

Druhou divizí je tzv. členská a provozní divize, která v ČAMV zabezpečuje realizaci projektů s partnerskými organizacemi, pečuje o nově příchozí členy a nabízí vzdělávací a informační aktivity pro členy.

Výkonný ředitel

Statutárním orgánem spolku je výkonný ředitel.

Výkonný ředitel je oprávněn za Asociaci jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s praktickým fungováním spolku, včetně̌ dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní́ poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.

Výkonným ředitelem Asociace je Ing. Michal Uhlař.