1. Člen má právo:
  a) účastnit se členské schůze a podílet se na rozhodování o záležitostech Asociace a veškeré jeho činnosti,
  b) volit a být volen do orgánů Asociace,
  c) obracet se na příslušné orgány Asociace se svými návrhy, připomínkami či žádostmi o pomoc při řešení profesních problémů,
  d) využívat výhod plynoucích z členství v Asociaci,
  e) při podezření z nesrovnalostí vznášet návrhy ke kontrolní komisi.
 2. Člen je povinen:
  a) hájit a prosazovat zájmy a dobré jméno Asociace, postupovat v souladu s cíli a posláním,
  b) dodržovat stanovy Asociace,
  c) plnit úkoly, kterými ho Asociace pověří,
  d) včasně uhradit členské poplatky,
  e) být veden v seznamu členů spolku včetně povinných osobních údajů,
  f) oznamovat změny skutečností zapsaných v seznamu členů.
 3. Pokud člen přes opakovanou písemnou výzvu neuhradí členské poplatky, výkonný výbor zváží jeho vyloučení. O případném vyloučení člena písemně vyrozumí. Vyloučený člen se může písemně odvolat k výkonnému výboru ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o vyloučení mohl dovědět.