Pojetí mentoringu v českém školství

Dne 28. 5.2014 se v Brně konal odborný seminář mentoringu Pojetí mentoringu v českém školství, jehož cílem bylo položit základy odborné spolupráce v oblasti podpory mentoringu v českých školách a vytvořit na základě stávajících zkušeností a poznatků rámcovou představu o tom, jak by mohl být mentoring českých školách smysluplně rozvíjen a systémově ukotven. Seminář organizovala Česká asociace mentoringu ve vzdělávání (ČAMV) a Ústav pedagogických věd FF MU (ÚPV FF MU).

Účastníci:

S. Dobrovolná (ČAMV), L. Chaloupková (PedF MU), J. Kolář (FF MU), K. Kostková (UK, PedF MU), B. Lazarová (FF MU, ČAMV), M. Malčík (PedF OU), P. Novotný (FF MU), T. Pavlas (NUV, ČŠI), M. Píšová (PedF MU), M. Rozsypalová (PedF OU), K. Smejkalová (FF MU, ČAMV), V. Spilková (PedF UK), V. Šneberger (ČAMV), K. Tomek (NUV).

Diskuse v plénu i v pracovních skupinách mířily do tří oblastí:

  • I. oblast: Co je mentoring (diskuse o terminologii a pojetích mentoringu).
  • II. oblast: Jak vypadá „kvalitní“ mentoring (diskuse o tom, jaký mentoringu je možné považovat za profesionálně odváděný, jaké vzdělání a kvalifikaci by mentoři měli mít).
  • III. oblast: Jak mentoringu „dostat“ do školní praxe (co je třeba k tomu, aby se mentoringu stal běžnou součástí českého školství a pomáhal školám ke kvalitě).

 

Výstupy ze semináře nabízíme širší odborné veřejnosti k diskusi. Nejde o snahu „unifikovat“ mentoring a vytvořit jedno „správné“ pojetí a podobu. Jde o snahu zvýšit porozumění tomuto pojmu odbornou školskou veřejností i rodiči žáků, kterým mají výsledky mentoringu sloužit především. Chceme vytvořit dostatečně široký rámec pro vymezení dobře prováděného mentoringu a posílit tak důvěru učitelů i vedení škol v tento způsob kolegiální podpory.

K jednotlivým oblastem, bodům a otázkám, které vyplynuly z odborného semináře, se můžete vyjadřovat přímo na našich stránkách v sekci „Komentář“, která je umístěna v dolní části, pod texty jednotlivých oblastí.