1. Členem Asociace se může stát každá plně právně způsobilá fyzická a právnická osoba z České republiky i zahraničí.

2. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor Asociace na základě posouzení přihlášky.

3. V případě zamítnutí přijetí do Asociace výkonným výborem může uchazeč požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí Prezidiem.

4. Vstupem do Asociace se člen zavazuje k dodržování Stanov Asociace.

5. Výši a četnost členských poplatků schvaluje každoročně výkonný výbor.

6. Členství v Asociaci se ukončuje:

  • písemnou výpovědí ze strany člena,
  • úmrtím člena,
  • v případě právnické osoby jejím zrušením,
  • zánikem Asociace,
  • zrušením ze strany Asociace v případě hrubého porušení či neplnění povinností člena, nebo v případě, kdy je jednání člena v rozporu s posláním Asociace.