I. oblast: Co je mentoring – terminologické nejasnosti a pojetí

  • Pojem mentoring se v českých školách pomalu zabydlel jako specifická forma kolegiální podpory a zdá se, že je přijímán českými politiky, objevuje se v dokumentech (návrhy kariérního řádu) a výzvách k evropským projektům. Doposud však chybí jasnější vymezení pojmu v českém kontextu (tedy: kdo je vlastně mentor – v českém školském prostředí)[1].

Je mentor vhodný pojem pro české školství? V čem je tedy tato forma kolegiální podpory specifická?  (Dlouhodobost vztahu, definice cílů, směřování k profesnímu růstu….?)

  • Pojmové konfúze 1. Matoucí může být prolínání s pojmy vztahujícími se ke kolegiální podpoře jako např. peer review[2] či metodická podpora[3], které se ve školách také používají. Tyto pojmy, resp. formy kolegiální podpory lze vnímat jako analogické mentoringu a činnosti, které se v jejich rámci využívají, mohou být také součástí mentoringu. Mentoring může být tedy vnímán podstatně šířeji, může směřovat k širší škále témat i cílů, může obsahovat celou řadu činností a postupů.

Jak lze ještě jinak vnímat vztah mezi různými formami kolegiální podpory?

  • Pojmové konfúze 2. Diskuse se vztahovala také k odlišení pojmů mentoring – koučování – supervize. Jde o pojmy – způsoby práce a podpory (nejen) profesního růstu – používané zatím spíše v jiných kontextech než ve školství, nicméně do škol již řadu let také pronikající. V odborné literatuře nejsou tyto pojmy jednoznačně odlišeny (resp. jsou odlišovány dle různých kritérií), v mnohém se prolínají. Na základě studia zahraničních zdrojů nabízíme několik kritérií pro odlišení těchto pojmů, i když je zřejmé, že dosažení úplného konsensu není asi možné (viz tabulka).

Jak ještě jinak lze odlišit tyto pojmy tak, aby byly srozumitelné pro školskou veřejnost?

  • Charakter mentoringu. Mentoring má pomáhající a rozvíjející charakter, směřuje k profesnímu růstu. Je třeba odlišit kariérní růst a kariérní postup. Mentoři mohou sehrávat významnou roli v kariérním růstu učitelů (podpora k růstu), kariérní postup učitele mohou ovlivňovat jen nepřímo. Mají sehrávat i nějakou roli v  kariérním postupu např. začínajících učitelů? (Tj. například účastnit se v komisích rozhodujících o kariérním postupu učitele? … riziko kontroly a narušení vztahu…).

Jakou roli mohou mentoři hrát v kariérním postupu učitelů? Je přijatelné, aby například sehrávali nějakou roli při „atestacích“ začínajících učitelů?

  • Cílové skupiny. Mentoring slouží učitelům po celou dobu jejich kariéry. Mentor tedy poskytuje službu studentům učitelství, začínajícím učitelům (analogie s uvádějícím učitelem) i zkušeným učitelům. Pracuje tedy s různými skupinami, i když je zřejmé, že jsou zde rolová i vztahová specifika. Mentor pracuje s učiteli, kteří se chtějí zlepšovat – nejde jen o učitele, kteří „mají problém“ – takto je třeba mentory ve školách představovat. Jde o déledobé a dlouhodobé provázení. (Pokud jde o vedení žáků ve škole, např. jejich doučování, používá se spíše pojem tutor).

S jakými skupinami mentor pracuje? Je vhodné používat pojmu mentor, i pokud jde o práci s žáky?

  • Čemu/komu slouží – efektivita. Mentoring nesmí být do škol zaváděn samoúčelně – mentoring pro mentoring. Je třeba vyhodnocovat jeho efektivitu, dokladovat na důkazech, že je pro školy, učitele a především kvalitu výuky a žáky užitečný a přínosný.

Jak vyhodnocovat efektivitu mentoringu?


[1] Možnou definici a vymezení mezi příbuznými pojmy (koučování, supervize) nabízí publikace PÍŠOVÁ, M.; DUSCHINSKÁ, K. a kol. Mentoring v učitelství. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7290-518-8.
[2] Peer review jako tzv. kolegiální hodnocení, partnerské poskytování zpětné vazby k nějakému úkolu (autoevaluaci, textu, vědeckému úkolu apod.). Srov. např.:
Chvál, M. a kol. (2012). Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR. Praha: NUV. Dostupné z: http://www.nuov.cz/uploads/AE/skoly_na_ceste_ke_kvalite.pdf
Jerome P. Kassirer, J. P. &  Campion, E. W. (1994). Peer Review:  Crude and Understudied, but Indispensable.  JAMA. 1994;272(2):96-97. doi:10.1001/jama.1994.03520020022005.
Smith, R. (1999).  Peer review: a flawed process at the heart of science and journals. Dostupné z: http://jrs.sagepub.com/content/99/4/178.short
[3]  Metodika je pracovní postup, metodická podpora tedy směřuje k pracovním postupům.
Kolektiv (1996). Slovník cizích slov. Praha: Encyklopedický dům.